Wezwanie na świadka do sądu – zwrot kosztów i utraconych zarobków.

tram3

Źródło: Carreira 28 by Aleksander.Huls (Attribution-ShareAlike 2.0 Generic)

W przypadku gdy dostaniemy wezwanie do sądu w charakterze świadka trzeba pamiętać o tym, że koniecznie należy się w sądzie stawić. W przypadku nieobecności bez należytego usprawiedliwienia sąd może nałożyć karę pieniężną w wysokości do 3.000 zł. Sąd ma prawo nakładania kary kilkukrotnie, tzn. za każde niestawiennictwo oddzielnie. Ponadto, sąd może zarządzić zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie świadka.

Dobrze pamiętać o tym, że świadkowi przysługuje zwrot kosztów poniesionych w związku z koniecznością stawiennictwa w sądzie, co może w pewien sposób zrekompensować niedogodności związane z wizytą w sądzie. Na koszty te składają się zarówno koszty przejazdu jak i koszty związane z utraconymi w dniu rozprawy zarobkami lub dochodami. Wszystkie te okoliczności trzeba jednak odpowiednio udokumentować.

Jeśli jesteś pracownikiem – nie musisz poświęcać swojego urlopu aby wypełnić obowiązek wynikający z wezwania do sądu. Pracodawca jest zobowiązany zwolnić pracownika od pracy na czas niezbędny do stawienia się na wezwanie m.in. organu administracji, sądu, prokuratury czy policji. Samo natomiast imienne wezwanie pracownika do osobistego stawienia się w charakterze strony lub świadka, przysłane przez sąd, jest dowodem usprawiedliwiającym nieobecność w pracy. Powinno ono jednak zawierać adnotację potwierdzającą stawienie się pracownika na to wezwanie.

Zwrot kosztów podróży.

Zgodnie z przepisami świadkowi przysługuje zwrot kosztów podróży z miejsca jego zamieszkania do miejsca wykonywania czynności postępowania na wezwanie sądu – czyli zwykle do sądu, w którym odbywa się rozprawa. Muszą to być koszty rzeczywiście poniesione (por. uchwała SN z 29.06.2016 r., III CZP 26/16). Prawo wyboru środka komunikacji przysługuje świadkowi a zatem może być to pociąg, autobus, komunikacja miejska, a nawet samolot czy taksówka. Przy tym trzeba pamiętać, że wybór środka transportu powinien być dyktowany względami racjonalności i celowości.

Koszt podróży nie musi być jednak jedynym kryterium zasadności wyboru określonego środka transportu. Istotne są również takie kwestie jak: czas podróży, konieczność korzystania z kilku środków transportu, czas przyjazdu na miejsce czynności w korelacji z czasem jej rozpoczęcia. Trzeba uwzględnić również osobiste cechy świadka, takie jak: wiek, stan zdrowia czy niepełnosprawność, które mogą uzasadniać skorzystanie z droższego i wygodniejszego środka transportu (postanowienie SA w Katowicach z 27.11.2013 r., II AKz 723/13).

Możliwy jest także zwrot kosztów noclegu oraz utrzymania w miejscu, do którego świadek został wezwany. Dotyczy to jednak wyjątkowych sytuacji, gdy np. czas podróży wezwanego od miejsca zamieszkania do sądu uniemożliwia mu powrót do domu tego samego dnia.

Aby wykazać wysokość kosztów podróży należy przedstawić np. bilety za przejazd lub przelot czy też rachunek wystawiony przez hotel. Kiedy natomiast świadek przyjeżdża własnym samochodem może złożyć stosowne oświadczenie i np. okazać dowód rejestracyjny pojazdu, którym przyjechał na rozprawę.

Zwrot utraconego dochodu.

Świadkowi przysługuje także zwrot zarobku lub dochodu utraconego z powodu stawiennictwa na wezwanie sądu na rozprawę.

Wynagrodzenie za utracony zarobek lub dochód za każdy dzień udziału w czynnościach postępowania przyznaje się świadkowi w wysokości jego przeciętnego dziennego zarobku lub dochodu. Górna granica dziennego wynagrodzenia, o które można się starać, to obecnie 82,31 zł (4,6% kwoty bazowej dla kierowniczych stanowisk państwowych).

Utratę zarobku lub dochodu oraz ich wysokość świadek powinien należycie wykazać.

W przypadku pracownika mamy ułatwienie w kwestii wykazania wysokości utraconego zarobku. Zgodnie bowiem z §16 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy w takim przypadku pracodawca wydaje zaświadczenie określające wysokość utraconego wynagrodzenia za czas tego zwolnienia.

W przypadku wykazywania utraconego dochodu przez osobę prowadzącą działalność gospodarczą można posiłkować się wielkością dochodów zgłoszoną do opodatkowania w urzędzie skarbowym w połączeniu z oświadczeniem złożonym przez samego świadka.

Wniosek o zwrot kosztów podróży i utraconego dochodu.

Aby uzyskać zwrot wymienionych kwot należy złożyć wniosek ustnie do protokołu lub na piśmie. Termin do złożenia wniosku jest krótki, bo wynosi tylko 3 dni od dnia zakończenia czynności z udziałem świadka i nie można go przywrócić.

Np. Jeśli świadek składał zeznania w poniedziałek 25 listopada to ma czas na złożenie wniosku do godziny 24.00 w czwartek 28 listopada.

Świadek powinien zostać pouczony o prawie i sposobie zgłoszenia wniosku o zwrot należności oraz o skutkach niezachowania terminu. Prawo żądania należności z tytułu zwrotu kosztów przysługuje świadkowi, który stawił się nawet wówczas gdy ostatecznie nie został przesłuchany.

Autor wpisu:

Emilia Robak