Jakie zmieny w prawie rodzinnym we wrześniu, po nowelizacji Kodeksu rodzinnego?

Life doesn’t come with a manual, it comes with mom

Na naszej stronie na facebooku informowałyśmy ostatnio o ogłoszonych 19 czerwca 2019 roku zmianach do Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego  w drodze ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz ustawy – Kodeks postępowania cywilnego.

Czego konkretnie dotyczą zmiany? Postanowiłyśmy odpowiedzieć poniżej w formie małego Q&A.

 1. Jakie nowości wprowadza ww. ustawa? 

Nowościami w prawie rodzinnym będą m.in.:

 • powództwo o ustalenie macierzyństwa,
 • możliwość dochodzenia stosownego rozstrzygnięcia przez zstępnych dziecka, które zmarło po wytoczeniu powództw o zaprzeczenie ojcostwa lub ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa,
 • możliwość żądania sądowego ustalenia ojcostwa przez domniemanego ojca dziecka,
 • reprezentacja  dziecka pozostającego pod władzą rodzicielską, którego żadne z rodziców nie może reprezentować przez kuratora ustanowionego przez sąd opiekuńczy.
 1. Kto może żądać ustalenia macierzyństwa? 
 • dziecko przeciwko matce, a jeżeli matka nie żyje – przeciwko kuratorowi ustanowionemu przez sąd opiekuńczy,
 • matka przeciwko dziecku, a jeżeli dziecko nie żyje – przeciwko kuratorowi ustanowionemu przez sąd opiekuńczy,
 • zstępni dziecka w razie śmierci dziecka, które wytoczyło powództwo,
 • prokurator, jeżeli wymaga tego dobro dziecka lub ochrona interesu społecznego.
 1. W jakim  czasie można żądać ustalenia macierzyństwa? 
 • matka może wytoczyć powództwa o ustalenie macierzyństwa do osiągnięcia przez dziecko pełnoletności. Jeżeli dziecko zmarło przed osiągnięciem pełnoletności, matka może wytoczyć powództwo o ustalenie macierzyństwa do dnia, w którym dziecko osiągnęłoby pełnoletność.
 • prokurator – jeżeli dziecko zmarło przed osiągnięciem pełnoletności, prokurator może wytoczyć powództwo o zaprzeczenie macierzyństwa do dnia, w którym dziecko osiągnęłoby pełnoletność. Wytoczenie powództwa przez prokuratora nie jest dopuszczalne, jeżeli dziecko zmarło po osiągnięciu pełnoletności.
 1. Do jakich czynności uprawniony będzie kurator reprezentujący dziecko ?

Kurator reprezentujący dziecko jest umocowany będzie do dokonywania wszelkich czynności łączących się ze sprawą, również w zakresie zaskarżenia i wykonania orzeczenia. Do czynności kuratora przepisy art. 95 § 3 i 4 oraz art. 154 stosuje się odpowiednio.

 1. Kto może zostać takim kuratorem?

Kuratorem reprezentującym dziecko może być ustanowiony adwokat lub radca prawny, który wykazuje szczególną znajomość spraw dotyczących dziecka, tego samego rodzaju lub rodzajowo odpowiadających sprawie, w której wymagana jest reprezentacja dziecka lub ukończył szkolenie dotyczące zasad reprezentacji dziecka, praw lub potrzeb dziecka. W przypadku gdy stopień skomplikowania sprawy tego nie wymaga, w szczególności gdy sąd opiekuńczy określi szczegółowo treść czynności, kuratorem reprezentującym dziecko może zostać ustanowiona również inna osoba posiadająca wyższe wykształcenie prawnicze i wykazująca znajomość potrzeb dziecka. Jeżeli szczególne okoliczności za tym przemawiają kuratorem może zostać ustanowiona także osoba nieposiadająca wyższego wykształcenia prawniczego.

 1. Od kiedy zaczną obowiązywać nowe przepisy? 

Zmiany zaczną obowiązywać od 20 września 2019 roku.

 1. Co ze sprawami wszczętymi przez wejściem w życie nowej ustawy?
 • w sprawach, w których przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy ustanowiono kuratora do reprezentowania dziecka pozostającego pod władzą rodzicielską, którego nie może reprezentować żadne z rodziców, stosuje się przepisy ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, z wyjątkiem przepisów art. 99 § 2 i 3 oraz art. 992 ustawy zmienianej w art. 1, które stosuje się w brzmieniu nadanym nową ustawą.
 • w sprawach wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje przepisy ustawy zmienianej w art. 2, w brzmieniu nadanym nową ustawą.

 

Źródło: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001146

Zainteresowanych po więcej informacji zapraszamy do kontaktu pod adresem: biuro@wrkancelaria.pl.

Autor wpisu: 

Hanna Woźniak