Zmarnowany wyjazd wakacyjny – co nam przysługuje po ostatnich zmianach w prawie o usługach turystycznych ?

Źródło: https://goo.gl/images/NgQ6cD

Lato i wakacje trwają w najlepsze, masowo udajemy się więc na urlopy i zaplanowane wycieczki. Ci z Państwa, którzy decydują się na skorzystanie z profesjonalnego biura podróży liczą przede wszystkim na doskonałą organizację wyjazdu i brak konieczności zajmowania się przyziemnymi sprawami podczas upragnionego wypoczynku.

A co się dzieje, jeżeli pomimo zakupionego wyjazdu – nasze wakacje marzeń okazują się kompletną klapą, a wyjazd dalece odbiega od tego, do którego zobowiązany był Organizator stosownie do postanowień zawartej z nim umowy?

Co możemy z tym fantem zrobić ?

Złożyć reklamację:)

Kiedy najlepiej to zrobić?

O uchybieniach w sposobie realizacji wycieczki najlepiej zawiadomić Organizatora turystyki niezwłocznie, w miarę możliwości w trakcie trwania imprezy turystycznej, z uwzględnieniem okoliczności danej sprawy.

Co nam przysługuje?

Organizator turystyki powinien usunąć niezgodności w rozsądnym terminie wyznaczonym przez podróżnego, względnie zaproponować świadczenia zastepcze – a jeśli tego nie zrobi – podróżny może dokonać tego sam i wystąpić o zwrot poniesionych, niezbędnych wydatków.

Jeżeli powyższe nie jest możliwe albo Organizator nie wykona ww. czynności, Uczestnikowi przysługiwać będzie uprawnienie do uzyskania: obniżenia ceny lub odszkodowania, lub zadośćuczynienia, bez rozwiązywania umowy o udział w imprezie turystycznej.

WAŻNE !!!

Nowa ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. nosi nazwę: o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz. U. poz. 2361). Została opublikowana 18 grudnia 2017 r. w Dzienniku Ustaw. Wdraża ona do polskiego porządku prawnego postanowienia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2015/2302/UE z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie imprez turystycznych i powiązanych usług turystycznych, zmieniającej rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 i dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE oraz uchylającej dyrektywę Rady 90/314/EWG. Z datą 1 lipca 2018 r. doszło do uchylenia przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych, dotyczących organizatorów turystyki, pośredników turystycznych oraz agentów turystycznych.

Dobra wiadomość jest taka, że w przypadku Uczestników imprezy turystycznej – ustawa wprowadza trzyletni termin przedawnienia roszczeń, co oznacza, że wydłuży także okres, w którym klient będzie miał prawo zareklamować usługę lub imprezę turystyczną. Dotychczas przysługiwało mu na to 30 dni (Organizator ma tyle samo czasu na ustosunkowanie się do reklamacji). Pod rządami nowego aktu prawnego ten termin nie jest sprecyzowany, wprowadzony jest za to trzyletni termin przedawnienia wszelkich roszczeń, w którym klientowi przysługuje prawo do reklamowania usługi.

Inne korzystne i ważne zmiany dla Uczestników imprezy turystycznej, to:

  • Możliwość rezygnacji z imprezy przed rozpoczęciem wyjazdu. O kosztach, które klient poniesie z powodu rezygnacji, decydować będzie umowa – kwota musi być jednak uzasadniona.

  • Odsprzedaż – bez wymaganej zgody organizatora. Nowe przepisy zezwalają odsprzedać czy przekazać wycieczkę innej osobie, jeśli tylko spełnia wymagania dla danej imprezy turystycznej i przejmie wynikające z tej umowy obowiązki, szczególnie w zakresie zapłaty ceny.

Po więcej informacji zapraszamy do kontaktu z Kancelarią, pod adresem: biuro@wrkancelaria.pl

Autor wpisu

Hanna Woźniak