Opieka naprzemienna

Cóż to takiego opieka naprzemienna i w jakich sytuacjach sąd może ją zasądzić w orzeczeniu?

Opieką naprzemienną nazywamy sposób sprawowania pieczy nad małoletnim dzieckiem przez oboje rodziców, żyjących w rozłączeniu i posiadających pełnię władzy rodzicielskiej. Powyższe oznacza, że jeśli władza jednego z rodziców dziecka została ograniczona, instytucja opieki naprzemiennej nie znajdzie zastosowania.

W dużym uproszczeniu polega ona na tym, że małoletnie dziecko po rozwodzie raz mieszka i przebywa z matką, a w innym ustalonym sądownie terminie z ojcem.

Sąd może uregulować ww. sposób sprawowania władzy rodzicielskiej w stosownym orzeczeniu np. wyroku rozwodowym, ale tylko pod warunkiem, iż oboje rodzice przedstawią zgodne porozumienie rodzicielskie, zwane inaczej planem wychowawczym (czym jest porozumienie rodzicielskie wyjaśnię w osobnym wpisie).

Instytucja opieki naprzemiennej została wprowadzona do polskiego systemu prawnego ustawą z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy oraz ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, która weszła w życie 29 sierpnia 2015 roku. Nie mniej jednak, na próżno szukać w przepisach jej stosownej regulacji – nie została szczegółowo uregulowana w polskim prawie, wspomina ją tylko art. 58 § 1a k.r.o., jako wspólne wykonywanie władzy rodzicielskiej i utrzymywanie kontaktów z dzieckiem”, a w kodeksie postępowania cywilnego wprowadzono przepisy, które zapewniają możliwość mieszkania dziecka z każdym z rodziców w powtarzających się okresach.

Sposób sprawowania władzy rodzicielskiej w formie opieki naprzemiennej bardzo dobrze przyjął się i rozwinął w bogatszych krajach Europy Zachodniej i Ameryki Północnej, gdzie czasami rodzice kupują 3 dom i wprowadzają się do niego na przemian w ustalonym czasie sprawowania przez nich opieki nad dzieckiem.

Niewątpliwą zaletą takiego rozwiązania jest dobro dziecka, które w ten sposób mniej odczuwa skutki rozstania rodziców, rozwija się i wychowuje przy równym udziale mamy i taty. Co więcej, odchodzi konieczność orzekania przez sąd w wyroku o kontaktach, które zostają zastąpione pieczą naprzemienną.

Natomiast wadę ww. rozwiązania może stanowić konieczność ścisłej współpracy i kooperacji ze strony byłych małżonków, co może okazać się niekomfortowe z uwagi na okoliczności, jakie towarzyszyły rozpadowi związku i aktualne stosunki panujące pomiędzy byłymi partnerami.

Autor wpisu:

Hanna Woźniak