Co zrobić, kiedy rodzic nie płaci alimetów na dziecko?

213-png

No dobrze, mamy w sprawie wyrok zasądzajacy alimenty na dziecko, o które wcześniej udało nam się wywalczyć przed sądem, ba nawet w rozsądnej lub żądanej wysokości…wszystko wygląda pięknie i ładnie na papierze. Zgłaszamy się ze stosownym wnioskiem do Komornika w celu wyegzekowania alimentów od drugiego rodzica i okazuje się, że pomimo naszych wcześniejszych starań alimentów nie otrzymamy……..Mija miesiąc, drugi, trzeci i następny a alimentów dalej brak…….Co w takiej sytuacji można zrobić?

Istnieje na to kilka rozwiązań, mianowicie:

1Zgłoszenie sprawy na Policję lub Prokuraturę – o tzw. przestępstwo niealimentacji art. 209 Kodeksu Karnego. Zgodnie z brzmieniem ww. przepisu, „Kto uporczywie uchyla się od wykonania ciążącego na nim z mocy ustawy lub orzeczenia sądowego obowiązku opieki przez niełożenie na utrzymanie osoby najbliższej lub innej osoby i przez to naraża ją na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2”. Podkreślić należy, że ww. stan rzeczy musi trwać przez pewien dłuży czas (np. na wstrzymywaniu się z zapłatą kolejnych rat alimentacyjnych co najmniej przez 3 miesiące lub płacenie ich nieregularnie albo w kwotach znacznie niższych od należnych)” (por. również wyrok SN z dnia 5 stycznia 2001 r., V KKN 504/00, Prok. i Pr.-wkł. 2001, nr 6, poz. 3). Możemy wtedy wystąpić do Prokuratora lub Policji o wszczęcie postępowania karnego, przy czym warto wskazać, iż może to zrobić zarówno rodzic wychowujący dziecko, jak i gmina lub miejski ośrodek pomocy społecznej (MOPS).
W tym miejscu zaznaczyć jednak należy, iż karze nie podlegają dłużnicy alimentacyjni,
którzy nie regulują swoich zobowiązań z przyczyn od siebie niezależnych, np. z powodu ubóstwa lub jeśli zaniedbali ten obowiązek jednorazowo. Ww. zagrożenia karne mogą podziałać jako skuteczne straszyki na dłużnika alimentacyjnego.

2. Fundusz alimentacyjny. Kolejnym sposobem na uzyskanie alimentów w przypadku bezskuteczności egzekucji jest zgłoszenie się do Urzędu Gminy właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej do alimentów czyli dziecka. Do nich zwracamy się z wnioskiem również w wypadku, gdy dłużnik alimentacyjny uciekł za granicę lub się ukrywa. O bezskuteczności egzekucji możemy mówić wtedy, gdy w okresie ostatnich 2 miesięcy nie wyegzekwowano pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych,
jak również niemożność wszczęcia lub prowadzenia egzekucji alimentów przeciwko takiemu rodzicowi, przebywającymi poza granicami Polski (szerzej na ten temat w odrębnym wpisie).
Nie mniej jednak, aby uzyskać świadczenie z Funduszu, należy spełnić kilka warunków. Dochód na 1 osobę w rodzinie nie może przekroczyć kwoty 725,00 zł netto, a kwota otrzymanych świadzczeń przysługuje w wysokości alimentów ustalonych wyrokiem, jednakże nie więcej niż 500,00 zł. Przykładowo, jeśli mamy wyrokiem zasądzone alimenty w wysokości 300,00 zł na dziecko, to otrzymamy 300,00 zł. W sytuacji zaś alimentów w wysokości 1000,00 zł, otrzymamy jedynie 500,00 zł. Należy, również pamiętać, iż pieniądze z Funduszu przysługują dla dziecka, które nie ukończyło 18 lat albo w przypadku gdy kontynuuje naukę – do ukończenia 25 roku życia. Świadczenie przysługuje bezterminowo w przypadku znacznej niepełnosprawności dziecka.

3. Pomoc gminy. W przymuszeniu niesummiennego rodzica do zapłaty alimentów możemy się zwrócić z pomocą do gminy. Ma to miejsce również w przypadku bezskuteczności egzekucji. Zgłaszamy wtedy wniosek o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego. Gmina właściwa dla miejsca zamieszkania dziecka występuje do gminy właściwej dla miejsca zamieszkania uchylającego się od zapłaty alimentów rodzica o podjęcie odpowiednich działań. Gmina musi wówczas zmobilizować dłużnika alimentacyjnego do podjęcia pracy, przeprowadzić wywiad alimentacyjny, pobrać oświadczenie majątkowe. Wysyła go do urzędu pracy. Może też skierować go na tzw. prace interwencyjne. Gdy ww. działania gminy nie przynoszą upragnionych rezultatów, istnieje możliwość zgłoszenia wniosku o ściganie przestępstwa niealimentacji, a w przypadku gdy niesolidny rodzic posiada prawo jazdy – kieruje wniosek do starosty o jego zatrzymanie.

4. Wpis dłużnika alimentacyjnego do odpowiednich rejestrów. Istotną metodą na przymuszenie rodzica unikającego zapłaty środków na utrzymanie dziecka, który od co najmniej pół roku nie płaci alimentów, jest wpisanie do 1 z 3 krajowych rejestrów długów, mianowicie Krajowego Rejestru Długów (KRD), BIG InfoMonitor oraz Rejestru Dłużników ERIF. Rejestry mają podpisane umowy z bankami, instytucjami udzielającymi pożyczek oraz firmami leasingowymi. To skutecznie może utrudnić dłużnikowi zakup na raty np. pralki, lodówki, telewizora, wzięcia pożyczki lub kupna telefonu na abonament. Zostanie on wykreślony z rejestru, dopiero kiedy gmina zawiadomi,
że nastąpiła spłata zadłużenia lub zostało ono umorzone.

5. Dziadkowie. Gdy ww. sposoby uzyskania alimentów na rzecz dziecka od rodzica zawiodą pozostaje zawsze procedura dochodzenia alimentów od rodziców niesumiennego dłużnika, czyli dziadków dziecka. Taką możliwość zapewnia Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy w art. 132, który stanowi, że w przypadku gdy nie ma osoby zobowiązanej w bliższej kolejności albo gdy osoba ta nie jest w stanie uczynić zadość swemu obowiązkowi lub gdy uzyskanie od niej na czas potrzebnych uprawnionemu środków utrzymania jest niemożliwe lub połączone z nadmiernymi trudnościami, powstaje wtedy obowiązek alimentacyjny zobowiązanego w dalszej kolejności.

Z takim pozwem zwracamy się wtedy do sądu rodzinnego. Co ciekawe, w orzecznictwie wskazuje się, że okoliczność, iż małoletni powód pobiera świadczenia z funduszu alimentacyjnego wobec niemożliwości wyegzekwowania alimentów zasądzonych od ojca, nie stoi w zasadzie na przeszkodzie do dochodzenia uzupełniających alimentów od dziadków (Wyrok SN z dnia 6 marca 1980 r., IV CR 129/80, OSNC 1980, nr 10, poz. 199, LEX nr 2509). W toku postępowania przed sądem trzeba jednak uwodnić, że dziadkowie posiadają odpowiednie dochody.

Na zakończenie wpisu, w ramach ciekawostki można wskazać, iż rekordzistami alimentacyjnymi wpisanymi do rejestrów poszczególnych województw to w znaczącej większości wypadków mężczyźni w wieku 34 – 56 lat. Rekord Polski należy do mieszkańca województwa lubelskiego, którego kwota niezapłaconych alimentów na dziecko przekracza 435 000,00 zł. Najmłodszy alimenciarz to 34 latek z Podlasia, który mimo młodego wieku nie zdążył zapłacić alimentów w wysokości 328 000,00 zł.
(zródło:http://www.infomonitor.pl/download/raport_-_dluznik_alimentacyjny_12_kwietnia.pdf)

Jak widać powyżej, nie należy się od razu załamywać, bowiem jest kilka możliwości oddziaływania na dłużnika alimentacyjnego, które mogą stworzyć realną szansę na uzyskanie alimentów na dziecko.

Autor wpisu: 

Hanna Woźniak 

 

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s